Search

За проекта Balance

Основи

Проектът BALANCE е насочен към ключовите приоритети на ЕС, свързани с екологичните и климатичните цели. Съгласно Зелената сделка, представена от Европейската комисия през декември 2019 г., Европа следва да се превърне в климатично неутрален континент до 2050 г. А според Зеления план за действие, малките и средните предприятия (МСП) имат съществена роля за постигане на по-екологична икономика, тъй като над 25 милиона МСП оперират към момента на пазара на ЕС. 

Освен това, малките и средни предприятия са тези, на които им се налага да полагат най-много усилие при среща с предизвикателства – както при миналата финансова криза - тъй като управлението на промяната е затруднено поради липсата на финансови или човешки ресурси, устойчивост и познания.
Image with a cellphone with the recycling logo and a tote bag

Целеви групи  

Пряка: Ръководителите на МСП, които не са предприели действия, свързани с по-екологични мерки, както и бизнес консултантите на МСП, с цел достигане до възможно най-много МСП.

Непряка: служители на МСП и съответни заинтересовани страни, като асоциации и национални агенции на МСП, инкубатори, екологични неправителствени организации, релевантни организации,създаващи политики в областта и обучители за възрастни.

Подход

Проектът е създаден да постигне следните измерими резултати: 
1. Доклад за най-добрите вече приложени екологични практики в рамките на ЕС 
2. Специална програма за обучение за по-зелени МСП 
3. Онлайн платформа обучение, достъпна за всички 
4. Уъркшопи / уебинари и мултиплициращи събития, за да помогнат на повече МСП да предприемат по-зелено бъдеще. 
Image saying Reduce, Reuse, Recycle

Иновация

Проектът BALANCE използва иновативен мултидисциплинарен подход, който съчетава 3 основни аспекта: 
1) Познания за опазването на околната среда 
2) Финансова грамотност 
3) Комуникация и квалификация на служителите. 

Този подход е уникален за проекта, както и от съществено значение за предприятията, тъй като отговаря на въпроса КАК да направим операциите по-екологични. Въпреки че общата осведоменост за екологичните действия е висока в ЕС, практическите аспекти за това как да се премине към по-екологични операции остават неясни. Освен това проектът е иновативен, тъй като си поставя за цел да повиши грамотността при управлението на промяната в МСП.