Σχετικά με το έργο BALANCE

Υπόβαθρο

Το έργο BALANCE αφορά μια βασική προτεραιότητα της ΕΕ που σχετίζεται με περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους. Σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2019, η Ευρώπη θα πρέπει να καταστεί μια ουδέτερη από το κλίμα ήπειρος έως το 2050. Σύμφωνα με το Green Action Plan, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη μιας πιο πράσινης οικονομίας, καθώς υπάρχουν σήμερα 25 εκατομμύρια ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην αγορά της ΕΕ. Επιπλέον, οι ΜΜΕ είναι εκείνες που δυσκολεύονται περισσότερο στις προκλήσεις - όπως και στην προηγούμενη οικονομική κρίση - καθώς η αλλαγή διαχείρισης τους είναι πιο δύσκολη χάρη στην έλλειψη οικονομικών ή ανθρώπινων πόρων, βιωσιμότητας και γνώσης. 
Image with a cellphone with the recycling logo and a tote bag

Ομάδες - στόχοι

Κύρια ομάδα στόχος: Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων των ΜΜΕ που δεν έχουν προβεί σε ενέργειες που σχετίζονται με πράσινα μέτρα, καθώς και οι σύμβουλοι επιχειρήσεων των ΜΜΕ προκειμένου να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ΜΜΕ. 

Δευτερεύουσες ομάδες στόχοι: Υπάλληλοι ΜΜΕ και σχετικοί μέτοχοι όπως, ενώσεις και εθνικές υπηρεσίες ΜΜΕ, εκκολαπτήρια, περιβαλλοντικοί ΜΚΟ, σχετικοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και εκπαιδευτές ενηλίκων. 

Προσέγγιση

Το έργο έχει σχεδιαστεί για να φέρει τα ακόλουθα αποτελέσματα: 
1. Μια έκθεση αναφοράς που θα περιέχει τις καλύτερες περιβαλλοντικές πρακτικές που έχουν ήδη εφαρμοστεί στην ΕΕ. 
2. Ένα ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης για πράσινες ΜΜΕ 
3. Ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης ανοικτό σε όλους 
4. Εργαστήρια / διαδικτυακά σεμινάρια και δραστηριότητες διάχυσης και αξιοποίησης των παραγόμενων αποτελεσμάτων για να βοηθήσουν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ακολουθήσουν ένα πιο πράσινο μέλλον. 
Image saying Reduce, Reuse, Recycle

Καινοτομία

Το BALANCE χρησιμοποιεί μια καινοτόμο διεπιστημονική προσέγγιση καθώς συνδυάζει 3 βασικές πτυχές: 
1) Περιβαλλοντικές γνώσεις 
2) Χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό 
3) Επικοινωνία και προσόντα των εργαζομένων.

Αυτή η προσέγγιση είναι μοναδική για το έργο, καθώς και απαραίτητη για τις επιχειρήσεις, καθώς απαντά στο ερώτημα του πώς να γίνουν πιο πράσινες οι επιχειρήσεις. Αν και η συνειδητοποίηση της περιβαλλοντικής δράσης είναι υψηλής σημασίας στην ΕΕ, οι πρακτικοί τρόποι μετάβασης σε πιο πράσινες λειτουργίες σε επιχειρήσεις παραμένουν ασαφείς. Επιπλέον, το έργο είναι καινοτόμο καθώς θέτει στόχο να αυξήσει τον αλφαβητισμό της διαχείρισης αλλαγών των ΜΜΕ. 
Search